1396-11-25 22:14:53
مهر : تیراژ پائین چاپ کتاب در کشور یک درد غیرقابل تحمل است
اهواز - معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، تیراژ بسیار پائین چاپ کتاب در کشور را نوعی درد غیرقابل تحمل دانست.
شناسه خبر در راوی : 4176761
آدرس خبر : http://raavi.ir/news/4176761